รายนามผู้บริจาคจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์"
กองทุนละ ๑๐๐ บาท
รายชื่อพิมพ์เรียงลำดับกองทุนจากมากไปน้อย และเรียงตามตัวอักษรจาก ก - ฮ
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
กองทุน
จำนวนเงิน
คุณสมพิศ ชาล์ส เฮนสัน 5202 Laurel St. Bellaire Texas USA. 77401
230
23,000
คุณพ่อประเสริฐ คุณแม่ทองหล่อ วริฐา (กุ้ง) ไมตรีจิต
90
9,000
คุณหมุยง้อ วิกรมกิจสิน
50
5,000
คุณอรเนตร บุญนาค และเพื่อนๆ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนง.ใหญ่
21
2,100
คุณผกามาศ มาลากร
20
        2,000
คุณวฤษาย์ แต้ไพสิฐพงษ์
20
        2,000
พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ จ.ราชบุรี
20
        2,000
ผู้ใหญ่จรูญ จิตตินันท์ ฉัตรชัย อังศุมาลิน ติดตระกูลชัย
13
        1,300
คุณวีรวัฒน์ กำจรวงศ์ไพศาล และครอบครัว
12
        1,200
๑๐
คุณวันชัย-พัชรินทร์ จันทรอภิวัฒนา
11
        1,100
๑๑
คุณจารุวรรณ จงวนิช
10
        1,000
๑๒
คุณโชติรส แซ่ลี้
10
        1,000
๑๓
คุณทองดี อุดมสินกุล ปัญญาแก้ว
10
        1,000
๑๔
คุณประทีป (เล็ก) เชียงพานิช
10
        1,000
๑๕
คุณปราณี กล่ำคำ
10
        1,000
๑๖
คุณเพ็ชรัตน์  เพ็งฉิม
10
        1,000
๑๗
คุณวรทรัพย์ จิตต์ประเสริฐ
10
        1,000
๑๘
คุณสุดา จรดล และพี่น้อง
10
        1,000
๑๙
ครอบครัวแม่เช้า เรียม แจ๋ว ยุพิน ศิริพจนาวรรณ
5
          500
๒๐
คุณเกษร สายเทพ
5
          500
๒๑
คุณขจรวิทย์-วันเพ็ญ อึ้งประภากร
5
          500
๒๒
คุณจิตรสินี ตระการประเสริฐ
5
          500
๒๓
คุณเจริญ หาญพงศ์อภิชาต
5
          500
๒๔
คุณชัยพจน์ จันทรอภิวัฒนา
5
          500
๒๕
คุณทัศณีย์ ทองอ่อน
5
          500
๒๖
คุณประจวบ เอกธรรม
5
          500
๒๗
คุณประทีป ไมตรีจิต
5
          500
๒๘
คุณปารณีย์ พัฒนะพรหมมาส
5
          500
๒๙
คุณพชร เจริญวินิจ
5
          500
๓๐
คุณพณศร ภัทรธวัลศ์
5
          500
๓๑
คุณไพโรจน์ นริศรา จุรีย์พร ภิภัทร ฐิติวุฒิ ไพศาลศรีสมสุข
5
          500
๓๒
คุณมลทิรา จันทรอภิวัฒนา
5
          500
๓๓
คุณเมธินี สุชลจิต ชยุตม์พงศ์ โชคพรปัญจกุล
5
          500
๓๔
คุณวรวุฒิ-บัณฑิตา วิริยะยุทธการกุล
5
          500
๓๕
คุณวิจิตร กิจถาวรกุล
5
          500
๓๖
คุณสมบัติ-ธนวัฒน์ วัฒนชัยมงคล, สมสิทธิ์ ธนัชย์ชัยมงคล
5
          500
๓๗
คุณสาคร บุญธรรม
5
          500
๓๘
คุณสุทธิชัย ชวาลตันพิภัทร
5
          500
๓๙
คุณสุภาวดี กรเกษตร
5
          500
๔๐
คุณหมวย ร้านซังฮะ
5
          500
๔๑
คุณอรวรรณ-อรพินท์ คุ้มธราธร
5
          500
๔๒
นักศึกษาพระอภิธรรม54 ไม่ออกนาม
5
          500
๔๓
พลโทสุธน-เยาวลักษณ์-นริตต์-ปัญญาภา อัคนิบุตร
5
          500
๔๔
ร้านเล้าย่งเซ้ง
5
          500
๔๕
นักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬเอกปี2554
4
          420
๔๖
คุณขจรศักดิ์-ภริดา โชติสุภัทร์
3
          300
๔๗
คุณชะนะ-อำไพ ศรีแก้วดา
3
          300
๔๘
คุณบุศภ-นุสรา บุษบาและครอบครัว
3
          300
๔๙
คุณไพรัช ภรณี นิภา ภัทริกา ธชกฤต แย้มพันธ์
3
          300
๕๐
คุณมนัส-ภัสพิมลท์-สิริอันดา ศรีเทียน
3
          300
๕๑
คุณสมใจ เจษฎาการุณ
3
          300
๕๒
คุณสุนทริกา แซ่อึ้ง และเพื่อนๆ
3
          300
๕๓
คุณสุนิสา พัฒนวงศ์
3
          300
๕๔
ร้านฐิติเจริญ
3
          300
๕๕
คุณกลอยใจ นาควิเชตร
2
          200
๕๖
คุณแก้ว ร้อยอำแพง
2
          200
๕๗
คุณจินตนา กูลวิริยะ
2
          200
๕๘
คุณจินตนา เอกวนิชชา
2
          200
๕๙
คุณชลอ คุณทองดี เหมรังคะ
2
          200
๖๐
คุณถนอม-วนิดา หุตะเสวี
2
          200
๖๑
คุณธวัลรัตน์ - พิษณุ แสนคำ
2
          200
๖๒
คุณนัดดา อภิวัฒน์ไพฑูรย์
2
          200
๖๓
คุณนิภา เวชนุเคราะห์
2
          200
๖๔
คุณบุญมี คุณสมนึก เรืองขจร
2
          200
๖๕
คุณบุญรอด สูริประเสริฐ
2
          200
๖๖
คุณพจนาถ (น้อง) หมอยา
2
          200
๖๗
คุณภัทรศยา  วัฒนชัยมงคล
2
          200
๖๘
คุณรภัทร แสงน้ำไทย
2
          200
๖๙
คุณลภัสรดา คล่องนาวา
2
          200
๗๐
คุณลักษนันตร์ พงศ์วรารักษ์
2
          200
๗๑
คุณวาณี ไพศาลศรีสมสุข
2
          200
๗๒
คุณวิรัตน์ บำรุงจิตร์
2
          200
๗๓
คุณวิลาวัลย์ กรเกษม
2
          200
๗๔
คุณสมนึก-วันเพ็ญ ท่าพระเจริญ
2
          200
๗๕
คุณสมศรี จักษ์ตรีมงคล
2
          200
๗๖
คุณสิทธิพันธ์ เกตุแก้ว
2
          200
๗๗
คุณสุมาลี ประกอบผล
2
          200
๗๘
คุณสุวรรณา ธัญญาวุฒิเลิศ
2
          200
๗๙
คุณอริสา มูสิการักษ์
2
          200
๘๐
คุณอรุณ-ทัศณีย์ เลาหรุ่งพิสิฐ
2
          200
๘๑
คุณอาคม-อดิศักดิ์-เกษณี ปฐมเอม
2
          200
๘๒
คุณอุไร สุกใส
2
          200
๘๓
ด.ช.อิทธิโชติ มงคลภัทรสุข
2
          200
๘๔
นักศึกษาพระอภิธรรม54 ไม่ออกนาม
2
          200
๘๕
พระอาจารย์สุพจน์ ปภสฺสโร ฉลอง
2
          200
๘๖
คุณกนกวรรณ ตุ้มทอง
1
          100
๘๗
คุณกรณรัสย์ คงสุข
1
          100
๘๘
คุณกรรณิการ์ เกลี้ยงมะ
1
          100
๘๙
คุณกัญญา
1
          100
๙๐
คุณกัญญารัตน์ ฝั่งสาคร
1
          100
๙๑
คุณกิมไล้ สารภี
1
          100
๙๒
คุณแก้วใจ แซ่จัง (เจ๊ไล้)
1
          100
๙๓
คุณขรรค์ชัย อรวัฒนพันธุ์
1
          100
๙๔
คุณขวัญใจ ศักดิ์ธานี
1
          100
๙๕
คุณจรรยา  เสือแก้ว
1
          100
๙๖
คุณจรัล คุณยุพิน คนซื่อ
1
          100
๙๗
คุณจันทนา คติสิทธิกานต์
1
          100
๙๘
คุณจารุนันท์ หงสกุล
1
          100
๙๙
คุณจำรัส คุณลำพาด เรืองขจร
1
          100
๑๐๐
คุณจำเริญ อุปละ
1
          100
๑๐๑
คุณจิดาภา เดือนงามจริง
1
          100
๑๐๒
คุณจุไรรัตน์ ไมตรีจิต
1
          100
๑๐๓
คุณจู เล้งสุวรรณ
1
          100
๑๐๔
คุณเจนจิรา ชาวบ้านเกาะ
1
          100
๑๐๕
คุณเจริญ โยธา
1
          100
๑๐๖
คุณฉลวย คชฤทธิ์
1
          100
๑๐๗
คุณแฉล้ม จินดาเงิน
1
          100
๑๐๘
คุณชญาภา สมศิริวัฒนา
1
          100
๑๐๙
คุณชวนพิศ ชีพสมุทร
1
          100
๑๑๐
คุณชัชศรัญ (ตุ๊กตา) บัณฑิตรัชต์
1
          100
๑๑๑
คุณชัยยศ คุณทองเจือ อรรคทิมากูล
1
          100
๑๑๒
คุณชำนาญ-นิตยา สายเพชร
1
          100
๑๑๓
คุณชุลีพร สังข์ดิษฐ์
1
          100
๑๑๔
คุณโชค  ชายาโชค
1
          100
๑๑๕
คุณไซเตียง แซ่โอ้ว
1
          100
๑๑๖
คุณญาณิทัศน์ เมฆวิลัย
1
          100
๑๑๗
คุณณัฐชา เนื้อไม้
1
          100
๑๑๘
คุณณัฐชา มูสิการักษ์
1
          100
๑๑๙
คุณณัฐพนธ์ - อิสราภา ศรีปิติวิทยเชนท์
1
          100
๑๒๐
คุณณัฐวัน บุญเอกบุศย์
1
          100
๑๒๑
คุณดารณี มณีวงศ์
1
          100
๑๒๒
คุณทองเปลว แจ่มแจ้ง
1
          100
๑๒๓
คุณธนพรรณ เซียมพลัด
1
          100
๑๒๔
คุณธนวรรณ ศรีอาภรณ์
1
          100
๑๒๕
คุณธัญญพัทธ์ และครอบครัว
1
          100
๑๒๖
คุณนฑิยา (ก้อย) หงสกุล
1
          100
๑๒๗
คุณนรินทร์ ทองปัชโชติ
1
          100
๑๒๘
คุณนวลพรรณ-นพพล ลีวรรณกิตติกุล
1
          100
๑๒๙
คุณนัทมน ทองศรี
1
          100
๑๓๐
คุณนัธนิดา ตาลสร้อย
1
          100
๑๓๑
คุณนารีรัตน ภักดีแก้ว
1
          100
๑๓๒
คุณนิรพัฒน์ กลิ่นหอมฟุ้ง
1
          100
๑๓๓
คุณบรรจง-สมหมาย เอกธรรม
1
          100
๑๓๔
คุณบังอร สุวรรณสัมฤทธิ์
1
          100
๑๓๕
คุณบัวเขียว
1
          100
๑๓๖
คุณบุบผา เอี่ยมพ่อค้า
1
          100
๑๓๗
คุณบุปผา ดุจ
1
          100
๑๓๘
คุณเบญจพร ลีวรรณกิตติกุล
1
          100
๑๓๙
คุณเบญจมาภรณ์ คงกระพันธ์
1
          100
๑๔๐
คุณประทินทิพย์ ไพศาลศรี
1
          100
๑๔๑
คุณประเทือง คุณเพ็ญศรี เรืองขจร
1
          100
๑๔๒
คุณประไพ (แป๋ว) เนียมภู
1
          100
๑๔๓
คุณปราชญาและพ่อแม่ ชีวนรสุชากุล
1
          100
๑๔๔
คุณปราณี จิตต์อารีย์เทพ
1
          100
๑๔๕
คุณปรีชา ชาวบ้านเกาะ
1
          100
๑๔๖
คุณปัญญา หอมทวนลม
1
          100
๑๔๗
คุณป้าแดง
1
          100
๑๔๘
คุณปิยะวรรณ ชวณิช
1
          100
๑๔๙
คุณปูริดา ผลขำทอง
1
          100
๑๕๐
คุณแป้งฝุ่น ตุ้มทอง
1
          100
๑๕๑
คุณผาสุข ทิพย์ละมัย และครอบครัว
1
          100
๑๕๒
คุณพนิดา แซ่จิว
1
          100
๑๕๓
คุณพยอม (แมว) สุทธาธรรม
1
          100
๑๕๔
คุณพรรณี, พิชญา พรช่วยกอบกุล
1
          100
๑๕๕
คุณพัทธนันท์ เฉยชอบ
1
          100
๑๕๖
คุณพิชัย เนียนทะศาสตร์
1
          100
๑๕๗
คุณเพ้ง คุณลี้ บุญเลี้ยง
1
          100
๑๕๘
คุณเพ็ช ศรีสุนทร
1
          100
๑๕๙
คุณภัสชนก จงพัวพันธ์
1
          100
๑๖๐
คุณภัสวัลย์ น้อยจันทร์
1
          100
๑๖๑
คุณมนตรี คุณทัศนีย์ แก้วเกิด
1
          100
๑๖๒
คุณมลฤดี ชิวปรีชา
1
          100
๑๖๓
คุณมะลุลี โศภิษฐพงศ์
1
          100
๑๖๔
คุณมาลี วงศ์สวรรค์
1
          100
๑๖๕
คุณเย็นจิตต์ ทองสมบุญ
1
          100
๑๖๖
คุณรัสรินทร์ ทศพลไพศาล
1
          100
๑๖๗
คุณลำยวน เร่บ้านเกาะ
1
          100
๑๖๘
คุณวรรณภา ไทยประยูร
1
          100
๑๖๙
คุณวรรณิภา บุญอำนาจ
1
          100
๑๗๐
คุณวสุ-นัชชา, ด.ช.คฑาภัท คุณธรรมสถิต
1
          100
๑๗๑
คุณวัน ไชยโยธา
1
          100
๑๗๒
คุณวารินทร์ (โอ๋) บัณฑิตรัชต์
1
          100
๑๗๓
คุณวิไลวรรณ นวขันทอง
1
          100
๑๗๔
คุณวีรวัฒน์-ดอกไม้ สุขโสม
1
          100
๑๗๕
คุณศราวุธ ชวณิช
1
          100
๑๗๖
คุณศรีรัตน์  โมบายดี
1
          100
๑๗๗
คุณศิริณี สายสนิท
1
          100
๑๗๘
คุณศิรินทร ตัญศิริสุข
1
          100
๑๗๙
คุณศุภศิริ เพ็ญศรี (พระราชวังพญาไท)
1
          100
๑๘๐
คุณสง่า คุณพริศา อภินันทกุล
1
          100
๑๘๑
คุณสถิตย์ คุณกาญจนา หาบุบผา
1
          100
๑๘๒
คุณสมจิตร จันทอน
1
          100
๑๘๓
คุณสมจิตร ชาวบ้านเกาะ
1
          100
๑๘๔
คุณสมจิตร สมศรี
1
          100
๑๘๕
คุณสมใจ ขาวสำอางค์
1
          100
๑๘๖
คุณสมใจ แซ่คู
1
          100
๑๘๗
คุณสมไชย รากโพธิ
1
          100
๑๘๘
คุณสมบัติ ผลขำทอง
1
          100
๑๘๙
คุณสมบูรณ์ คุณต้อย พันก๊าส
1
          100
๑๙๐
คุณสมปอง คำแฝง
1
          100
๑๙๑
คุณสมปอง วัฒนเสน
1
          100
๑๙๒
คุณสมพร คุณบังอร เปาเล้ง
1
          100
๑๙๓
คุณสมพร จำปาทอง
1
          100
๑๙๔
คุณสมศรี ลีวรรณกิตติกุล
1
          100
๑๙๕
คุณสมหมาย คุณประไพ บุญเลี้ยง
1
          100
๑๙๖
คุณสราวุธ ยนต์ปลัดยศ
1
          100
๑๙๗
คุณสำเภา คุณน้ำฝน บุญเลี้ยง
1
          100
๑๙๘
คุณสิงหา สินแสง
1
          100
๑๙๙
คุณสิทธิชัย สุวรรณสัมฤทธิ์
1
          100
๒๐๐
คุณสิริกร สิงหฬ
1
          100
๒๐๑
คุณสุขเกษม แสนศรี
1
          100
๒๐๒
คุณสุชาติ ชวณิช
1
          100
๒๐๓
คุณสุชาติ ชาวบ้านเกาะ
1
          100
๒๐๔
คุณสุทิน-นงนุช บุญเพ็ง
1
          100
๒๐๕
คุณสุนันท์ หงสกุล
1
          100
๒๐๖
คุณสุนีย์ เมืองมีศรี
1
          100
๒๐๗
คุณสุพัตรา ล้อมสายเพชร
1
          100
๒๐๘
คุณสุพัทรา แสงภู
1
          100
๒๐๙
คุณสุภัทร คุณอร เรืองตระกูล
1
          100
๒๑๐
คุณสุมาลี ทัสชม
1
          100
๒๑๑
คุณสุมาลี พินทุสรชัย
1
          100
๒๑๒
คุณสุวรรณา สัจเดว์
1
          100
๒๑๓
คุณเสวก-ประนอม ทรัพย์ประเสริฐ
1
          100
๒๑๔
คุณโสภา จงพัวพันธ์
1
          100
๒๑๕
คุณเหรียญ อินทร์แก้ว และครอบครัว
1
          100
๒๑๖
คุณอัจฉรา หาญกิจ
1
          100
๒๑๗
คุณอัฐ ตั้งโรจนไพศาล
1
          100
๒๑๘
คุณอัมพร อริยานนท์
1
          100
๒๑๙
คุณอัศวิน แสงสุวรรณ
1
          100
๒๒๐
คุณอานุภาพ ทองสุข - นุสรา นุชอยู่
1
          100
๒๒๑
คุณอารมณ์ เหมรังคะ
1
          100
๒๒๒
คุณอำนวย เกษร - ประจวบ เหล็กอยู่มะดัน
1
          100
๒๒๓
คุณอำนาจ - อ้อม มาลัยศรี
1
          100
๒๒๔
คุณอำพร ไสยวุฒิ
1
          100
๒๒๕
คุณเอมี่ แซนด้า อ่อง Aye Mye Sanda Aung
1
          100
๒๒๖
จ่าเอกปัญญา ผลขำทอง
1
          100
๒๒๗
ด.ช.อิทธิพงศ์ หวังวัฒนากุล (ตาล)
1
          100
๒๒๘
นักศึกษาพระอภิธรรม54 ไม่ออกนาม
1
          100
๒๒๙
นักศึกษาพระอภิธรรม54 ไม่ออกนาม
1
          100
๒๓๐
นักศึกษาพระอภิธรรม54 ไม่ออกนาม
1
          100
๒๓๑
นักศึกษาพระอภิธรรม54 ไม่ออกนาม
1
          100
๒๓๒
แม่ชีสุชาดา แสงทอง
1
          100
๒๓๓
ร.อ.วรพจน์ ไชยปัญญา
1
          100
๒๓๔
ร้านขนมปังปิ้ง
1
          100
๒๓๕
ร้านลิ้มเกียเฮง
1
          100
๒๓๖
พ.ท.ช้วน เคี่ยมการ
1
100
๒๓๗
คุณจิราณุช เคี่ยมการ
1
100
๒๓๘
คุณวิโรจน์ คุณจันทิมา พุ่มสวัสดิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
1
100
๒๓๙
คุณประวิทย์ กลัดนวม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
1
100
๒๔๐
ไม่ประสงค์ออกนาม
           80
๒๔๑
คุณระเบียบ ผาสุก
           50
๒๔๒
คุณวรรณา เกตุชัยมงคล
           50
๒๔๓
คุณสนั่น บุญนาค
           20
๒๔๔
คุณอัมพร คงกระพันธ์
             9
 
รวมทั้งสิ้น
946
      94,629
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐.๕๑ น.

 

 

โปรดเลือกรายการ
รายนามผู้อุปถัมภ์