ฝึกฟัง-พูดประโยคภาษาอังกฤษ
     หากต้องการเป็นผู้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับบุคคลชาวต่างชาติได้ นอกจากการเรียนรู้ไวยากรณ์และจำศัพท์ได้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การฟังสำเนียงการพูดให้เข้าใจว่าเขาพูดอะไรและการพูดให้ได้สำเนียงใกล้เคียง
กับชาวต่างชาติเพื่อให้เขารู้เรื่องว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับเขา เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา
ควรฝึกฝนให้มาก เพราะเหตุนี้เว็บไซต์นี้ จึงได้รวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ เพื่อให้ผู้สนใจ
เข้ามาฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
     ขณะนี้ทางเว็บไซต์ได้จัดทำเสร็จแล้ว จำนวน 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 มี 600 ประโยค และชุดที่ 2 อีก 400 ประโยค รวมเป็น 1000 ประโยค
จากทั้งหมด 6000 ประโยค ซึ่งจะค่อยๆ จัดทำเพื่อให้ทุกท่านได้ฝึกฝนทักษะ
จนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้้คล่องแคล่วเสมือนการใช้ภาษาไทย เพื่อรองรับ
การเปิดสมาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ต่อไป
 
       หมายเหตุ : ประโยคต่างๆ ที่นำเสนอนี้ เป็นประโยคพื้นฐานที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผู้รวบรวมไว้แล้ว
ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการนำเสนอในรูปแบบที่คิดว่า น่าจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โปรดเลือกรายการ