ปฏิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
เดือน วันที่ รายการกิจกรรมตลอดปี
มกราคม

๑๒๑๓
เจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับปีใหม่้ (เที่ยงคืนวันที่ ๓๑-๑)
ปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ของ ศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่้นักศึกษาพระอภิธรรมปีการศึกษา
๒๕๕๕ จำนวน ๖๒ คน
พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
กุมภาพันธ์
๑๒
๑๓
๒๕
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖ วิชาแปลมคธเป็นไทย
พิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๓)
มีนาคม

สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕ วิชาแปลมคธเป็นไทย
เมษายน
๑๐ -
๑๗
พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนาวัดพระเชตุพน
วันข้าวก้นบาตรของชมรมศิษย์วัดพระเชตุพน
และวันไหว้ครูของโรงเรียนนวดแผนโบราณ
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พฤษภาคม


๒๔

๒๕
๒๖

๒๖

๒๗
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔ วิชาแปลมคธเป็นไทย
พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(วันเพ็ญกลางเดือน ๖)
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาแผนกธรรม-บาลี
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พิธีมอบทุนการศึกษา ผู้สอบนักธรรม-บาลีได้ (มูลนิธิพระราชปัญญาสุธี) เวลา ๑๕.๐๐ น.
ถวายสักการะ พระธรรมปัญญาบดี เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
ในวโรกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๗ ปี

มิถุนายน
พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา เวลา ๒๐.๐๐ น.
(วันถวายพระเพลิง แรม ๘ ค่ำ)
กรกฎาคม
๒๒


๒๓


๓๑
พิธีเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๘)
ถวายดอกไม้พระภิกษุ-สามเณร ทำพิธีเข้าจำพรรษา
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พิธีอธิษฐานเข้าจำพรรษา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
สักการบูชาพระพุทธรูปตามวิหารทิศต่างๆ
ถวายสักการะเจ้าคณะ เวลา ๑๘.๐๐ น.
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาชั้นนวกภูมิ

สิงหาคม


๑๑
๑๒

๑๓

๒๑
๒๑
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันแม่แห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.
เทศน์มหาชาติ ๓ ธรรมาสน์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พิธีลาเนกขัมมจารี ๐๘.๓๐ น.

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำปี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เืดือน ๙
ทำบุญครบรอบวันมรณภาพ
พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณโก) ต.๓๔
กันยายน


ทำบุญครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๑
พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท หลวงเตี่ย) น.๑๖
งานวันสวรรคตรัชกาลที่ ๑ (พระอุโบสถ)
ตุลาคม๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๙
๒๐
๒๗
๒๘
จัดสอบธรรมสนามวัดชั้นนวกภูมิ วิชากระทู้
(สอบที่ศาลาเหลือง เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชากระทู้ และนวกภูมิ วิชาธรรม
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาธรรม และนวกภูมิ วิชาพุทธะ
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาพุทธะ และนวกภูมิ วิชาวินัย
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาวินัย และนวกภูมิ วิชาศาสนพิธี
(สอบที่โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส)
เทศน์มหาชาติประจำปี ๗ กัณฑ์ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
(พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)
เทศน์มหาชาติประจำปี ๗ กัณฑ์ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันแรก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสอง
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมิทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสาม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสุดท้าย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
พิธีปวารณาออกพรรษา
ตักบาตรเทโวโรหณะ เวลา ๐๘.๐๐ น. รอบพระอุโบสถ
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
พิธีเปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ - ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ (๑๘ วัน)
พฤศจิกายน
๑๔
๑๙-๒๒

๒๖
พิธีปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวงชั้นโท-เอก แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒
(นักเรียนวัดพระเชตุพน ไปรวมสอบที่วัดสามพระยา)
- ๑๙ พ.ย. สอบวิชากระทู้ เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๒๐ พ.ย. สอบวิชาธรรม  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๒๑ พ.ย. สอบวิชาพุทธ  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๒๒ พ.ย. สอบวิชาวินัย   เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สนามสอบ ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก สนามหลวง
สอบที่โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ วัดพระเชตุพน
เช้า สอบวิชากระทู้ เริ่ม ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
บ่าย สอบวิชาธรรม เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
      สอบวิชาพุทธ เิริ่ม ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น.
      สอบวิชาวินัย  เริ่ม ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น.

ธันวาคม
๑๐


๑๑๓๑
พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันพ่อแห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พิธีลาเนกขัมมจารี เวลา ๐๘.๓๐ น.
งานวันอดีตเจ้าอาวาส
งานวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
มีเทศน์มหาชาติ เช้า ๒ กัณฑ์ บ่าย ๓ กัณฑ์
เช้า ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ
เทศน์มหาชาติ เช้า ๒ กัณฑ์ บ่าย ๓ กัณฑ์
เช้า ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันร้อยกรองบทกวี ฯลฯ
เทศน์ ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง อริยสัจ ๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ณ พระตำหนักวาสุกี กุฏิคณะ น.๑๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
สวดนพเคราะห์ ส่งท้ายปีเก่า เริ่ม ๒๑.๐๐ น.
ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง   หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
สำนักงานกลางวัดพระเชตุพน ตึกกวี เหวียนระวี
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๓๕ โทรสาร ๐๒ ๒๒๒ ๙๗๗๙, ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๗๐

 

โปรดเลือกรายการ