ปฏิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
เดือน วันที่ รายการกิจกรรมตลอดปี
มกราคม

๑๕
เจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับปีใหม่้ (เที่ยงคืนวันที่ ๓๑-๑)
ปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนพระอภิธรรมประจำปี
มอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาพระอภิธรรม
กุมภาพันธ์


๑๘
๒๘
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖ วิชาแปลมคธเป็นไทย
พิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๓)
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
มีนาคม
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕ วิชาแปลมคธเป็นไทย
เมษายน
๙-๑๕
๒๘
๒๙
วันจักรี ทำบุญถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนาวัดพระเชตุพน และ
วันข้าวก้นบาตรของชมรมศิษย์วัดพระเชตุพน และวันไหว้ครู
ของโรงเรียนนวดแผนโบราณ
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔ วิชาแปลมคธเป็นไทย
พฤษภาคม
๑๗
๑๘
๑๙

๒๕
๒๖

๒๗
พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๖)
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาแผนกธรรม-บาลี
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน (ชุดใหม่) แทน
ชุดเก่าซึ่งหมดวาระลง

พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิง แรม ๘ ค่ำ)
พิธีมอบทุนการศึกษา ผู้สอบนักธรรม-บาลีได้ (มูลนิธิพระราชปัญญาสุธี) เวลา ๑๕.๐๐ น.
ถวายสักการะ พระธรรมปัญญาบดี เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
ในวโรกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี
ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน (ชุดใหม่)
ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ เวลา ๑๔.๐๐ น.

มิถุนายน
๑๐
คณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน ประชุมตรวจรับงาน
บูรณปฏิสังขรณ์วิหารน้อย ๒ หลัง
ที่ศาลาพระธรรมปัญญาบดี (หน้าวิหารพระพุทธไสยาส)
กรกฎาคม
๑๕

๑๖
พิธีเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๘)
ถวายดอกไม้พระภิกษุ-สามเณร ทำพิธีเข้าจำพรรษา
พิธีอธิษฐานเข้าจำพรรษา
สักการบูชาพระพุทธรูปตามวิหารทิศต่างๆ
ถวายสักการะเจ้าคณะ เวลา ๑๘.๐๐ น.
สิงหาคม
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๒๒
พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันแม่แห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
พิธีลาเนกขัมมจารี ๐๘.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน (สามัญ)
ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ เวลา ๑๔.๐๐ น.
กันยายน
๒๘
๒๙
๓๐
จัดสอบธรรมสนามวัดและนวกภูมิ วันแรก
จัดสอบธรรมสนามวัดและนวกภูมิ วันสอง
จัดสอบธรรมสนามวัดและนวกภูมิ วันสาม
ตุลาคม

๑๒
๑๓
๒๐
๒๑
จัดสอบธรรมสนามวัดและนวกภูมิ วันสุดท้าย
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันแรก
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสอง
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสาม
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสุดท้าย
พิธีปวารณาออกพรรษา
ตักบาตรเทโวโรหณะ
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พิธีเปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
พฤศจิกายน

๑๒-๑๕

๑๖
พิธีปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวงชั้นโท-เอก แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒
(นักเรียนวัดพระเชตุพน ไปรวมสอบที่วัดสามพระยา)
- ๑๒ พ.ย. สอบวิชากระทู้ เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๑๓ พ.ย. สอบวิชาธรรม  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๑๔ พ.ย. สอบวิชาพุทธ  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๑๕ พ.ย. สอบวิชาวินัย   เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สนามสอบ ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก สนามหลวง
สอบที่โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ วัดพระเชตุพน
เช้า สอบวิชากระทู้ เริ่ม ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
บ่าย สอบวิชาธรรม เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
      สอบวิชาพุทธ เิริ่ม ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น.
      สอบวิชาวินัย  เริ่ม ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น.

      เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร แม่กองธรรมสนามหลวงจึงเลื่อนวันที่สอบไปเป็นวันที่ 12-16
ธันวาคม 2554 ส่วนวิชาและเวลาที่สอบยังคงเดิม
ธันวาคม
๓-๙

๑๐๑๑

๑๘


๓๑
พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้า (รายการพิเศษ)
บริเวณพระระเบียบพระอุโบสถชั้นใน วัดพระเชตุพน

พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันพ่อแห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พิธีลาเนกขัมมจารี เวลา ๐๘.๓๐ น.
(ปีนี้งดจัดเนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร)
งานวันอดีตเจ้าอาวาส
งานวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
มีเทศน์มหาชาติ เช้า ๒ กัณฑ์ บ่าย ๓ กัณฑ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ
เทศน์มหาชาติ เช้า ๒ กัณฑ์ บ่าย ๓ กัณฑ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันร้อยกรองบทกวี ฯลฯ
(ปีนี้เกิดมหาอุทกภัย คณะอักษร งดจัด)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนจัดแทน
เทศน์ ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง อริยสัจ ๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ๑๖.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน (สามัญ)
ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีเถาะ ๑๔.๐๐ น.

สวดนพเคราะห์ ส่งท้ายปีเก่า เริ่ม ๒๑.๐๐ น.
ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง   หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
สำนักงานกลางวัดพระเชตุพน ตึกกวี เหวียนระวี
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๓๕ โทรสาร ๐๒ ๒๒๒ ๙๗๗๙, ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๗๐

 

โปรดเลือกรายการ