ปฏิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
เดือน วันที่ รายการกิจกรรมตลอดปี
มกราคม๑๒-๑๕
๑๔


๑๕
๒๕
๒๖
เจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับปีใหม่้ (เที่ยงคืนวันที่ ๓๑-๑)
คุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีและครอบครัว
ทำบุญประจำปี
ตรวจธรรมสนามหลวงที่วัดสามพระยา
ปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนพระอภิธรรมประจำปี ๒๕๕๕

มอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาพระอภิธรรม
เริ่มเรียนพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี - มหาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๕

สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖ วิชาแปลมคธเป็นไทย
กุมภาพันธ์
๑๗
๑๘
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕ วิชาแปลมคธเป็นไทย
มีนาคม

๙-๑๓

พิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๔ อธิกมาส)
ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ที่วัดสามพระยา
ตรงกับวันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔
เมษายน
๙-๑๕
๑๖
๑๗
๒๘

๓๐
วันจักรี ทำบุญถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนาวัดพระเชตุพน และ
วันข้าวก้นบาตรของชมรมศิษย์วัดพระเชตุพน และวันไหว้ครู
ของโรงเรียนนวดแผนโบราณ
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔ วิชาแปลมคธเป็นไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน (สามัญ) ๑/๒๕๕๕
ตรงกับวันเสาร์์ ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง เวลา ๑๔.๐๐ น.

ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ที่วัดสามพระยา
ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖
พฤษภาคม
๑-๒


๒๖

๒๗
ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ที่วัดสามพระยา
ตรงกับวันขึ้น ๑๑-๑๒ ค่ำ เดือน ๖
พิธีปฐมนิเทศ
เปิดภาคการศึกษาแผนกธรรม-บาลี (ร.๒ ด.๖)
พิธีมอบทุนการศึกษา ผู้สอบนักธรรม-บาลีได้ (มูลนิธิพระราชปัญญาสุธี) เวลา ๑๕.๐๐ น.
ถวายสักการะ พระธรรมปัญญาบดี เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
ในวโรกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๘ รอบ (๙๖ ปี)
มิถุนายน

๑๒
พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๗ อธิกมาส)
พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิง แรม ๘ ค่ำ)
กรกฎาคม
สิงหาคม

๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๒๕


พิธีเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๘๘)
ถวายดอกไม้พระภิกษุ-สามเณร ทำพิธีเข้าจำพรรษา
พิธีอธิษฐานเข้าจำพรรษา
สักการบูชาพระพุทธรูปตามวิหารทิศต่างๆ
ถวายสักการะเจ้าคณะ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันแม่แห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีปฐมนิเทศ เปิดเรียนชั้นนวกภูมิ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘๘
พิธีถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.
พิธีลาเนกขัมมจารี ๐๘.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน (สามัญ) ๒/๒๕๕๕
ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง เวลา ๑๔.๐๐ น.
กันยายน
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประจำปี ๒๕๕๕
ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
ฟังพระธรรมเทศนา ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง ตัณฑุลนาฬิกชาดก
(ข้าวสารทะนานหนึ่ง ก็มีคุณยิ่ง)
แสดงโดย
พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู กรุงเทพฯ
พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ
พระครูสิิริธรรมภาณ วัดละหาร นนทบุรี
ณ พระระเบียงพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน
ด้านวิหารทิศพระโลกนาถ-วิหารทิศพระปัญจวัคคีย์
ตุลาคม
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๒๒

๒๓


๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๓๐
๓๑
จัดสอบธรรมสนามวัดและนวกภูมิ วันแรก
จัดสอบธรรมสนามวัดและนวกภูมิ วันสอง
จัดสอบธรรมสนามวัดและนวกภูมิ วันสาม
จัดสอบธรรมสนามวัดและนวกภูมิ วันสุดท้าย

เทศน์มหาชาติประจำปี ๗ กัณฑ์
เช้า ๓ กัณฑ์
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. กัณฑ์ คาถาพัน
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ ทศพร
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. กัณฑ์ หิมพานต์
บ่าย ๔ กัณฑ์
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ ทานกัณฑ์
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. กัณฑ์ วนปเวศน์
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. กัณฑ์ ชูชก
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. กัณฑ์ จุลพน

เทศน์มหาชาติประจำปี ๗ กัณฑ์

เช้า ๓ กัณฑ์
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. กัณฑ์ มหาพน
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ กุมาร
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. กัณฑ์ มัทรี
บ่าย ๔ กัณฑ์
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. กัณฑ์ สักบรรพ
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. กัณฑ์ มหาราช
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. กัณฑ์ ฉกษัตริย์
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. กัณฑ์ นครกัณฑ์
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันแรก ขึ้น ๙ ค่ำ
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสอง ๑๐ ค่ำ
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสาม ๑๑ ค่ำ
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสุดท้าย ๑๒ ค่ำ
พิธีปวารณาออกพรรษา
ตักบาตรเทโวโรหณะ
พฤศจิกายน


๒๗
๒๙


๓๐
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พิธีเปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
พิธีปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวงชั้นโท-เอก
ปกติ สอบวันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีนี้เลื่อนสอบเร็วขึ้น ๑ วัน เพราะใกล้วันพ่อ ๕ ธันวา)

(นักเรียนวัดพระเชตุพน ไปรวมสอบที่วัดสามพระยา)
- สอบวิชากระทู้ เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(วันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
- สอบวิชาธรรม  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (วันศุกร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
ธันวาคม
๔ อ.
๕ พ.

๖ พฤ.๑๐
๑๑

๒๑


๓๑
- สอบวิชาพุทธ  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (วันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒)
- สอบวิชาวินัย   เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (วันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)

สนามสอบ ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก สนามหลวง (วันจันทร์ แรม ๕ / ๑๒)
สอบที่โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ วัดพระเชตุพน

เช้า สอบวิชากระทู้ เริ่ม ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
บ่าย สอบวิชาธรรม เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
      สอบวิชาพุทธ เิริ่ม ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น.
      สอบวิชาวินัย  เริ่ม ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น.

พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันพ่อแห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พิธีลาเนกขัมมจารี เวลา ๐๘.๓๐ น.
งานวันอดีตเจ้าอาวาส
งานวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
เทศน์มหาชาติ
เช้า ๒ กัณฑ์
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ ทศพร
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. กัณฑ์ หิมพานต์
บ่าย ๓ กัณฑ์
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. กัณฑ์ วนปเวศน์
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. กัณฑ์ จุลพน
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. กัณฑ์ กุมาร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ
เทศน์มหาชาติ
เช้า ๒ กัณฑ์
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. กัณฑ์ มัทรี
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. กัณฑ์ สักบรรพ
บ่าย ๓ กัณฑ์
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. กัณฑ์ มหาราช
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. กัณฑ์ ฉกษัตริย์
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. กัณฑ์ นครกัณฑ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันร้อยกรองบทกวี ฯลฯ
เทศน์ ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง อริยสัจ ๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ๑๖.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน (สามัญ) ๓/๒๕๕๕
ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะโรง ๑๔.๐๐ น.

สวดนพเคราะห์ ส่งท้ายปีเก่า เริ่ม ๒๑.๐๐ น.
ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง   หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
สำนักงานกลางวัดพระเชตุพน ตึกกวี เหวียนระวี
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๓๕ โทรสาร ๐๒ ๒๒๒ ๙๗๗๙, ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๗๐

 

โปรดเลือกรายการ