ปฏิทินกิจกรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
เดือน วันที่ รายการกิจกรรมตลอดปี
มกราคม
๑๒๑๒
เจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับปีใหม่้ (เที่ยงคืนวันที่ ๓๑-๑)
ปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ของ ศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่้นักศึกษาพระอภิธรรมปีการศึกษา
๒๕๕๖ จำนวน ๖๙ คน
พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร
ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
กุมภาพันธ์

๑๔
๒๔
๒๕

สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๖ วิชาแปลมคธเป็นไทย
พิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๓)
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๕ วิชาแปลมคธเป็นไทย
มีนาคม ๑๗-๒๑
๓๑
ตรวจบาลีสนามหลวง ที่วัดพระสามพระยา
พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
เมษายน๑๒ -
๑๘

๒๔
๒๕
พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนาวัดพระเชตุพน
วันข้าวก้นบาตรของชมรมศิษย์วัดพระเชตุพน
และวันไหว้ครูของโรงเรียนนวดแผนโบราณ
เทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
สนามสอบซ่อมบาลีสนามหลวง ป.ธ.๔ วิชาแปลมคธเป็นไทย
พฤษภาคม ๑๓
๑๔
๒๑

๒๕

๒๖

๒๗
พิธีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๖)
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาแผนกธรรม-บาลี
พิธีเวียนเทียน วันอัฏฐมีบูชา เวลา ๒๐.๐๐ น.
(วันถวายพระเพลิง แรม ๘ ค่ำ)
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พิธีมอบทุนการศึกษา ผู้สอบนักธรรม-บาลีได้ (มูลนิธิพระราชปัญญาสุธี) เวลา ๑๕.๐๐ น.
ถวายสักการะ พระธรรมปัญญาบดี เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
ในวโรกาสทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๘ ปี

มิถุนายน  
กรกฎาคม ๑๑


๑๒


๒๐
พิธีเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา (วันเพ็ญกลางเดือน ๘)
ถวายดอกไม้พระภิกษุ-สามเณร ทำพิธีเข้าจำพรรษา
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พิธีอธิษฐานเข้าจำพรรษา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
สักการบูชาพระพุทธรูปตามวิหารทิศต่างๆ
ถวายสักการะเจ้าคณะ เวลา ๑๘.๐๐ น.
พิธีปฐมนิเทศ เปิดภาคการศึกษาชั้นนวกภูมิ
สิงหาคม

๑๐
๑๑
๑๒

๑๓

๒๑

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำปี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เืดือน ๙
พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันแม่แห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.
เทศน์มหาชาติ ๓ ธรรมาสน์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พิธีลาเนกขัมมจารี ๐๘.๓๐ น.

ทำบุญครบรอบวันมรณภาพ
พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณโก) ต.๓๔
กันยายน


๒๑

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๓๐

ทำบุญครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๒
พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท หลวงเตี่ย) น.๑๖

งานวันสวรรคตรัชกาลที่ ๑ (พระอุโบสถ)
จัดสอบธรรมสนามวัดชั้นนวกภูมิ วิชากระทู้
(สอบที่ศาลาเหลือง เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชากระทู้ และนวกภูมิ วิชาธรรม
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาธรรม และนวกภูมิ วิชาพุทธะ
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาพุทธะ และนวกภูมิ วิชาวินัย
จัดสอบธรรมสนามวัด วิชาวินัย และนวกภูมิ วิชาศาสนพิธี
(สอบที่โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส)
เทศน์มหาชาติประจำปี ๗ กัณฑ์ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
(พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)
ตุลาคม


๑๖
๑๗
เทศน์มหาชาติประจำปี ๗ กัณฑ์ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันแรก
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสอง
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมิทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสาม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันสุดท้าย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนสุขุมาลธมฺมุทิส
พิธีปวารณาออกพรรษา
ตักบาตรเทโวโรหณะ เวลา ๐๘.๐๐ น. รอบพระอุโบสถ
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
พิธีเปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ - ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ (๑๘ วัน)
พฤศจิกายน
๘-๑๑

๑๒/๑๕
แรม
๖/๙
ค่ำ
เดือน
๑๒
พิธีปิดการอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวงชั้นโท-เอก แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒
(นักเรียนวัดพระเชตุพน ไปรวมสอบที่วัดสามพระยา)
- ๘ พ.ย. สอบวิชากระทู้  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๙ พ.ย. สอบวิชาธรรม  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๑๐ พ.ย. สอบวิชาพุทธ  เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
- ๑๑ พ.ย. สอบวิชาวินัย   เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สนามสอบ ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก สนามหลวง
สอบที่โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ วัดพระเชตุพน
เช้า สอบวิชากระทู้ เริ่ม ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
บ่าย สอบวิชาธรรม เริ่ม ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
      สอบวิชาพุทธ เิริ่ม ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น.
      สอบวิชาวินัย  เริ่ม ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น.

รอประกาศอย่างเป็นทางการจากแม่กองธรรมสนามหลวงอีกครั้งหนึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปีที่ผ่านมาเลื่อนจาก แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็น แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒
ธันวาคม๑๐


๑๑๓๑
พิธีบวชเนกขัมมจารี (วันพ่อแห่งชาติ) เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พิธีลาเนกขัมมจารี เวลา ๐๘.๓๐ น.
งานวันอดีตเจ้าอาวาส
งานวันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
มีเทศน์มหาชาติ เช้า ๒ กัณฑ์ บ่าย ๓ กัณฑ์
เช้า ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ
เทศน์มหาชาติ เช้า ๒ กัณฑ์ บ่าย ๓ กัณฑ์
เช้า ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดแข่งขันร้อยกรองบทกวี ฯลฯ
เทศน์ ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง อริยสัจ ๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ณ พระตำหนักวาสุกี กุฏิคณะ น.๑๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เริ่ม ๒๑.๐๐ - ๒๔.๓๐ น.
ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง   หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
สำนักงานกลางวัดพระเชตุพน ตึกกวี เหวียนระวี
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๓๕ โทรสาร ๐๒ ๒๒๒ ๙๗๗๙, ๐๒ ๒๒๖ ๐๓๗๐

 

โปรดเลือกรายการ