ทัศนศึกษา ฤๅษีดัดตน
 
โปรดเลือกรายการ
ทัศนศึกษา
ฤๅษีดัดตนท่าต่างๆ
ท่าที่ ๑ แก้เกียจ
ท่าที่ ๒ แก้เอวขาขัด
ท่าที่ ๓ แก้ลมในอก-เอว
ท่าที่ ๔ แก้ขัดเอว
ท่าที่ ๕ แก้ลมปวดศีรษะ
ท่าที่ ๖ แก้ส้นเท้า
ท่าที่ ๗ แก้ปวดท้อง
ท่าที่ ๘ แก้เสมหะ
ท่าที่ ๙ แก้ลมในแขน
ท่าที่ ๑๐ แก้สะบักจม
ท่าที่ ๑๑ แก้ลม
ท่าที่ ๑๒ แก้เข่าขาตาย
ท่าที่ ๑๓ แก้ขัดขา-คอ
ท่าที่ ๑๔ แก้แน่นหน้าอก
ท่าที่ ๑๕ แก้ลมวิงเวียน
ท่าที่ ๑๖ แก้เข่า-ขา
ท่าที่ ๑๗ แก้โรคในอก
ท่าที่ ๑๘ แก้ตะคริว
ท่าที่ ๑๙ แก้ลมตะคริว
ท่าที่ ๒๐ แก้ลม
ท่าที่ ๒๑ แก้เสียดอก
ท่าที่ ๒๒ แก้ลมจันทฆาฏ
ท่าที่ ๒๓ แก้เข่าขัด
ท่าที่ ๒๔ อายุยืน
ท่าที่ ๒๕ แก้ลมปะกัง
ท่าที่ ๒๖ แก้สลักเพชร
ท่าที่ ๒๗ แก้ลมชัก
ท่าที่ ๒๘ แก้เข่าขัด
ท่าที่ ๒๙ แก้ลมในลึงค์
ท่าที่ ๓๐ แก้มือเท้า
ท่าที่ ๓๑ แก้กล่อน
ท่าที่ ๓๒ แก้ลมอัมพฤกษ์
ท่าที่ ๓๓ แก้ลมส้นเท้า
ท่าที่ ๓๔ แก้เอว
ท่าที่ ๓๕ แก้ลมในขา
ท่าที่ ๓๖ แก้เวียนศีรษะ
ท่าที่ ๓๗ แก้ลิ้นกระด้าง
ท่าที่ ๓๘ แก้กล่อน
ท่าที่ ๓๙ แก้ไหล่
ท่าที่ ๔๐ แก้เท้าเย็น
ท่าที่ ๔๑ แก้ไหล่
ท่าที่ ๔๒ แก้กล่อน
ท่าที่ ๔๓ แก้คอเคล็ด
ท่าที่ ๔๔ แก้คอ-ไหล่
ท่าที่ ๔๕ แก้ลมอัณฑะ
ท่าที่ ๔๖ แก้เสียดข้าง
ท่าที่ ๔๗ แก้วิงเวียน
ท่าที่ ๔๘ แก้ลม
ท่าที่ ๔๙ แก้แขนขัด
ท่าที่ ๕๐ แก้ลมปัตคาต
ท่าที่ ๕๑ แก้ลมในเท้า
ท่าที่ ๕๒ แก้ลมในคอ
ท่าที่ ๕๓ แก้ลมขา
ท่าที่ ๕๔ แก้ลมลำลึงค์
ท่าที่ ๕๕ แก้ลมข้อมือ
ท่าที่ ๕๖ แก้ลมอก
ท่าที่ ๕๗ แก้เส้นสนุก
ท่าที่ ๕๘ แก้เท้าขัด
ท่าที่ ๕๙ แก้เส้น
ท่าที่ ๖๐ แก้ไหล่ขัด
ท่าที่ ๖๑ แก้ลมเอว
ท่าที่ ๖๒ แก้ลมกล่อน
ท่าที่ ๖๓ แก้ลมมือเท้า
ท่าที่ ๖๔ แก้สลักไหล่
ท่าที่ ๖๕ แก้ลมริดสีดวง
ท่าที่ ๖๖ แก้แน่นหน้าอก
ท่าที่ ๖๗ แก้กล่อน
ท่าที่ ๖๘ แก้ลมจุกเสียด
ท่าที่ ๖๙ แก้ขา
ท่าที่ ๗๐ แก้กล่อน
ท่าที่ ๗๑ แก้ปวดท้อง
ท่าที่ ๗๒ แก้ลมในอก
ท่าที่ ๗๓ แก้ตะโพก
ท่าที่ ๗๔ แก้เท้าเหน็บ
ท่าที่ ๗๕ แก้ปัตคาด
ท่าที่ ๗๖ แก้จุก
ท่าที่ ๗๗ แก้ไหล่
ท่าที่ ๗๘ แก้ขัดแขน
ท่าที่ ๗๙ แก้ขัดแข้งขา
ท่าที่ ๘๐ แก้สลักทรวง