ประติมากรรม

พระระเบียงชั้นใน
วิหารทิศพระโลกนาถ
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๔
วิหารทิศพระปัญจวัคคีย์
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๔๐
วิหารทิศพระนาคปรก
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๘
วิหารทิศพระป่าเลไล
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒๙
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๐
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๒
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๓
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๔
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๕
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๖
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๗
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๘
พระพุทธรูปองค์ที่ ๓๙


โปรดเลือกรายการ
พระระเบียงชั้นนอก
ทิศตะวันออกด้านซ้าย
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
พระพุทธรูปองค์ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


พระระเบียงมหาเจดีย์
พระระเบียงด้านซ้าย ร.๓
พระพุทธรูปชุดที่ ๑
พระพุทธรูปชุดที่ ๒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


พระวิหารคด
คดกรมหลวงชุมพร ซ้าย
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒