ทัศนศึกษา ตุ๊กตาจีน

ตุ๊กตาจีน
รอบวิหารพระไสยาส
ทิศตะวันออก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒
ทิศใต้
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๗
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๘
ทิศตะวันตก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๕
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๖
ทิศเหนือ
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๓
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๔
 


ตุ๊กตาฝรั่ง
หน้าประตูทางเข้า
วิหารพระไสยาส
ตุ๊กตาฝรั่งตัวที่ ๑
ตุ๊กตาฝรั่งตัวที่ ๒
หน้าประตูทางเข้า
ศาลาการเปรียญ
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๗
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๘
 


โปรดเลือกรายการ
ตุ๊กตาจีน
ที่ซุ้มประตูกำแพง
ซุ้มที่ ๑ ทิศตะวันออก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒
ซุ้มที่ ๒ ทิศตะวันออก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๓
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๔
ซุ้มที่ ๓ ทิศตะวันออก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๕
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๖
ซุ้มที่ ๔ ทิศใต้
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๗
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๘
ซุ้มที่ ๕ ทิศใต้
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๙
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๐
ซุ้มที่ ๖ ทิศใต้
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๑
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๒
ซุ้มที่ ๗ ทิศใต้
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๓
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๔
ซุ้มที่ ๘ ทิศตะวันตก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๕
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๖
ซุ้มที่ ๙ ทิศตะวันตก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๗
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๘
ซุ้มที่ ๑๐ ทิศตะวันตก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๑๙
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๐
ซุ้มที่ ๑๑ ทิศตะวันตก
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๑
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๒
ซุ้มที่ ๑๒ ทิศเหนือ
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๓
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๔
ซุ้มที่ ๑๓ ทิศเหนือ
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๕
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๖
ซุ้มที่ ๑๔ ทิศเหนือ
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๗
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๘
ซุ้มที่ ๑๕ ทิศเหนือ
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๒๙
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๓๐
ซุ้มที่ ๑๖ ทิศเหนือ
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๓๑
ตุ๊กตาจีนตัวที่ ๓๒
 


ตุ๊กตาหินรูปสัตว์
เขามอหน้าวิหารทิศ
พระนาคปรก
ตุ๊กตาหินรูป
ตุ๊กตาหินรูป
เขามอหน้าวิหารคด
กรมหลวงชุมพร
ตุ๊กตาหินรูป
ตุ๊กตาหินรูป
เขามอหน้าวิหารทิศ
พระปัญจวัคคีย์
ตุ๊กตาหินรูป
ตุ๊กตาหินรูป
เขามอหน้าวิหารทิศ
พระโลกนาถ
ตุ๊กตาหินรูป
ตุ๊กตาหินรูป