หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

 


ยินดีต้อนรับ นักศึกษาปริญญาเอกทุกท่าน

ตารางสอน นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 8

ที่
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2554
อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
เวลาสอบ
ห้อง
1 รหัสวิชา 751 113
ชื่อวิชา หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต 3 (3-0-9)
พล.ร.ต.หญิง
ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์
วันเสาร์
09.00 - 12.00
15 ต.ค.54
09.00 - 12.00
905
2

รหัสวิชา 900 302
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีและสถิติขั้นสูง
          ในการวิจัยทางการศึกษา
หน่วยกิต 3 (3-0-6)

รศ.ดร. สิริพันธุ์
สุวรรณมรรคา
วันเสาร์
13.00 - 16.00

วันอาทิตย์
2 ต.ค. 54
13.30 - 16.30

905
3

รหัสวิชา 900 402
ชื่อวิชา สัมมนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต 3 (3-0-6)

ดร. พยุงศักดิ์
จันทรสุรินทร์
วันอาทิตย์
09.00 - 12.00
16 ต.ค. 54
09.00 - 12.00
905
ที่
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
เวลาสอบ
ห้อง
1 รหัสวิชา 900 301
ชื่อวิชา สัมมนาการประยุกต์ทฤษฎีการบริหาร
          และการจัดการศึกษา
หน่วยกิต 3 (3-0-6)
รศ.ดร.อมรชัย
ตันติเมธ
พล.ร.ต.หญิง
ดร.สุภัทรา
เอื้อวงศ์
วันเสาร์
09.00 - 12.00
เลือกปัญหา
ในหน่วยงาน
3 ข้อ
นำเสนอ
24 มี.ค.55
902
2 รหัสวิชา 900 305
ชื่อวิชา สัมมนานโยบายและการวางแผนการศึกษา
หน่วยกิต 3 (3-0-6)
ศ.ดร.พฤทธิ์
ศิริบรรณพิทักษ์
วันเสาร์
13.00 - 16.00
31 มีนาคม 2555
บรรยาย
เช้า-บ่าย
902
3 รหัสวิชา 900 304
ชื่อวิชา สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต 3 (3-0-6)
ศ.ดร.นิพนธ์
ศุขปรีดี
วันอาทิตย์
09.00 - 12.00
ส่งข้อสอบ 5 ข้อ งานที่มอบหมาย
วันที่ 29 เม.ย.55
902
4 รหัสวิชา 900 406
ชื่อวิชา สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
หน่วยกิต 3 (3-0-6)
ผศ.ดร.จอมพงศ์
มงคลวนิช
วันอาทิตย์
13.00 - 16.00
ส่งข้อสอบ &
บทความวิชาการ
25 มีนาคม 2555
902
ที่
รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 3/2554
อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
เวลาสอบ
ห้อง
1
รหัสวิชา 900 303
ชื่อวิชา สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต 3 (3-0-6)
งานมอบหมาย อ่านวิทยานิพนธ์ 3 เล่ม
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน
เขียนเค้าโครง 3 บท
รศ.ดร.อมรชัย
ตันติเมธ
พล.ร.ต.หญิง
ดร.สุภัทรา
เอื้อวงศ์
วันเสาร์
09.00 - 16.00
เริ่มเรียน
21/4/55
สิ้นสุด
30/6/55
902
2
รหัสวิชา 900 306
ชื่อวิชา สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ
          ทางการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต 3 (1-6-3)
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร
ประมาณ
30 วันทำการ
   
ที่
วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2555
อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
เวลาสอบ
ห้อง
           
ที่
วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555
อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
เวลาสอบ
ห้อง
           
ที่
วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2555
อาจารย์ผู้สอน
เวลาเรียน
เวลาสอบ
ห้อง