หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตินักศึกษา

รูปภาพ
ประวัติโดยสังเขป เรียงตามรหัสนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 54 1 900 0 001
ชื่อ รศ.พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ (พงษ์)
นามสกุล ภักดีณรงค์
วุฒิการศึกษา  รป.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
                  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.มหิดล
หน้าที่การงาน อาจารย์สอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจ
สถานที่ทำงาน คณะนิติวิทยาศาสตร์
                   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
                   ต.ห้วยจรเข้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 08 9668 9895
Email : gpong99@hotmail.comรหัสนักศึกษา 54 1 900 0 002
ชื่อ พระมหากิตติศักดิ์
ฉายา านวโร (อ่านว่า ถา นะ วะ โร)
นามสกุล ไมตรีจิต
วุฒิการศึกษา  เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
                  พธ.บ. (อังกฤษ) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                  ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มสธ.
                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มจร.
                  ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มสธ.
                  ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
                  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มศว. ประสานมิตร
หน้าที่การงาน ผอ. ศูนย์การศึกษาพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน
                  ผช.อจญ. ฝ่ายวิชาการ สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
                  ครูสอนบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๓
                  อาจารย์พิเศษ มจร. สอนนิสิตคณะพุทธศาสตร์
                  ปีที่ ๒ คฤหัสถ์
          วิชา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
สถานที่ทำงาน วัดพระเชตุพน เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 08 9671 5928
Email : kitmai07@gmail.com, kitmaipm@hotmail.com
รหัสนักศึกษา 54 1 900 0 003
ชื่อ นางสาวเยาวณี (อ้อย)
นามสกุล เสมา
วุฒิการศึกษา ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่การงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
                   ถ. เพชรเกษม 48 แขวงบางด้ัวน
                   เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
ย้ายมาเป็น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารีแล้วค่ะ
โทรศัพท์ 08 1858 8126
Email : yaovanees@hotmail.co.th
รหัสนักศึกษา 54 1 900 0 004
ชื่อ นายสรอัศม์
นามสกุล ปุงบางกระดี่
วุฒิการศึกษา ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าที่การงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์
                   ถ. พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
                   กทม. 10150
ตอนนี้ขอพักเรียนไปสร้างโรงเรียนหลังใหม่ก่อนครับ
โทรศัพท์ 08 1742 2270
Email : manager@nopparat.ac.th
รหัสนักศึกษา 54 1 900 0 005
ชื่อ นางสาวฐอรกาญจน์ (อ่านว่า ถะ ออน กาน เจ้าค่ะ) (กุล)
นามสกุล ฉายโชติธัญเจริญ
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
                  พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
หน้าที่การงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ
                   ต. สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 08 1804 2642
Email : tharornkarn19@yahoo.co.th
รหัสนักศึกษา 54 1 900 0 006
ชื่อ นายฮูซีน
นามสกุล อับดุลรามัน
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. (นิติศาสตร์อิสลาม)
                  Mutah University of Jordan
                  ศศ.ม. สาขาอิสลามศึกษา (คุรุศาสตร์อิสลาม)
                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หน้าที่การงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา
                   ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 94180
โทรศัพท์ 08 4633 9226
Email : anasyid_st@hotmail.com
รหัสนักศึกษา 53 1 920 2 002 สาขา การจัดการ
ชื่อ นางสาวจุฑาวรรณ (บี)
นามสกุล คะชา
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)
                 (การฝึกอบรมและการเป็นวิทยากร)
                 มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้าที่การงาน ทำธุรกิจส่วนตัว
สถานที่ทำงาน
ที่บ้าน
โทรศัพท์ 08 9762 4081
Email : beezii_beezii@yahoo.com
ร่วมเรียนวิชา สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา 54 1 900 2 001 รุ่น 8/2
ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์ (ฟาง)
นามสกุล นาทัน
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
                 ค.ม. (บริหารการศึกษา)
                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่การงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนบ้านนาอิน ต.นาอิน
                 อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
53120
โทรศัพท์ 08 9436 4670
Email : rrl_szs@hotmail.com

รหัสนักศึกษา 54 1 900 2 002 รุ่น 8/2
ชื่อ นางสาวกัญจนภัค
นามสกุล คำปรีชา
วุฒิการศึกษา
                 มหาวิทยาลัย
                 รอ
                 รอ

หน้าที่การงาน รอ
สถานที่ทำงาน
รอ
                 รอ

โทรศัพท์ รอ
Email : รอ

รหัสนักศึกษา 54 1 900 2 003 รุ่น 8/2
ชื่อ นางสาวสุนิสา
นามสกุล เฮงสมบูรณ์
วุฒิการศึกษา
                 มหาวิทยาลัย
                 รอ
                 รอ

หน้าที่การงาน รอ
สถานที่ทำงาน
รอ
                 รอ

โทรศัพท์ รอ
Email : รอ