หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาปริญญาเอกทุกท่าน

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปีที่ 1
รายการ
จำนวนเงิน
หน่วย
ภาคการศึกษา
ที่ 1/54
18 มิย.-30 ตค.
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าลงทะเบียน 9 หน่วยกิตๆ ละ 2,500 บาท
รายวิชาที่ลงเรียนภาคการศึกษานี้
1. รหัสวิชา 751 113 หน่วยกิต 3 (3-0-9)
    หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

    (Principles and Theories of Educational Administration)
2. รหัสวิชา 900 302 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
    ระเบียบวิธีและสถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา
    (Methodology and Advance Statistic for Educational Research)
3. รหัสวิชา 900 402 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
    สัมมนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
    (Seminar on Leadership of Educational Administration)

14,200
5,000
22,500
บาท
บาท
บาท
  รวม
41,700
บาท
ภาคการศึกษา
ที่ 2/54

27 พย.54 -
30 มีค.55
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ
ค่าลงทะเบียน 12 หน่วยกิตๆ ละ 2,500 บาท
รายวิชาที่ลงเรียนภาคการศึกษานี้
1. รหัสวิชา 900 301 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
    สัมมนาการประยุกต์ทฤษฎีการบริหารและการจัดการศึกษา
(Seminar in Appication of Administrative Theory and Educational Management)
2. รหัสวิชา 900 305 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
   สัมมนานโยบายและการวางแผนการศึกษา
   (Seminar in Educational Planning and Policy)
3. รหัสวิชา 900 304 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
   สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
   (Seminar in Educational Administration Innovation)
4. รหัสวิชา 900 409 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
    สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
    (Seminar in Comparative Educational Administration)

14,000
30,000
บาท
บาท
  รวม
44,000
บาท
ภาคการศึกษา
ที่ 3/54

21 เมย.55-
30 มิย.55
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ
ค่าลงทะเบียน 6 หน่วยกิตๆ ละ 2,500 บาท
รายวิชาที่ลงเรียนภาคการศึกษานี้
1. รหัสวิชา 900 303 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
    สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา
    (Seminar in Educational Administration Research)
2. รหัสวิชา 900 306 หน่วยกิต 3 (1-6-3)
    สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
      (seminar in Educational Administration Professional Experience)
14,000
15,000
บาท
บาท
  รวม
29,000
บาท
ปีที่ 2
รายการ
จำนวนเงิน
หน่วย
ภาคการศึกษา
ที่ 1/55
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตๆ ละ 4,000 บาท
14,000
48,000
บาท
บาท
  รวม
62,000
บาท
ภาคการศึกษา
ที่ 2/55
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตๆ ละ 4,000 บาท
14,000
48,000
บาท
บาท
  รวม
62,000
บาท
ภาคการศึกษา
ที่ 3/55
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตๆ ละ 4,000 บาท
14,000
48,000
บาท
บาท
  รวม
62,000
บาท
  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น
300,700
บาท
หมายเหตุ การศึกษาดูงานต่างประเทศ ประมาณ
120,000
บาท
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ
420,700
บาท
หมายเหตุ ไม่รวมค่าเดินทางไปเรียน ค่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ