หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาปริญญาเอกทุกท่าน
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 8
วันที่
รายการ
หมายเหตุ
27 พฤศจิกายน 2554
- เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554
  อาคาร 19 ชั้น 19 ห้องออดิทอเรียม
- นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
x
1 - 31 ธันวาคม 2554
- นักศึกษา รหัส 53 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
- นักศึกษา รหัส 48 - 52 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
  หรือรักษาสถาพการเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเกินกำหนดเวลา ถูกปรับตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
19 พฤศจิกายน 2554
- เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรก
  ของภาคการศึกษาที่ 2/2554
x
พฤศจิกายน54 - มีนาคม 55
- นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
- กำหนดการสอบ
หลังยื่นคำร้องขอสอบแล้ว
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
สิงหาคม - กันยายน 2554
- จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ตุลาคม 2554
- นักศึกษาปริญญาเอกส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  และเอกสารการนำเสนองานวิจัยระดับชาติหรือ
  นานาชาติ และการตอบรับตีพิมพ์บทความลงในวารสาร
  ที่ สกอ. รับรองเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่
ต้องการจบเพื่อรับ
ปริญญาในปี
การศึกษา 2554
มีนาคม 2555
- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2554
x
30 มีนาคม 2555
- สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/2554
x

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2554
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 8

วันที่
รายการ
หมายเหตุ
18 มิถุนายน 2554
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554
  อาคาร 19 ชั้น 19 ห้องออดิทอเรียม
- นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
x
1 - 30 มิถุนายน 2554
- นักศึกษา รหัส 53 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
- นักศึกษา รหัส 48 - 52 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
  หรือรักษาสถาพการเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเกินกำหนดเวลา ถูกปรับตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
25 มิถุนายน 2554
- เปิดการเรียนการสอนสัปดาห์แรก
  ของภาคการศึกษาที่ 1/2554
x
มิถุนายน - กรกฎาคม 2554
- นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
- กำหนดการสอบ
หลังยื่นคำร้องขอสอบแล้ว
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
สิงหาคม - กันยายน 2554
- จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ตุลาคม 2554
- นักศึกษาปริญญาเอกส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  และเอกสารการนำเสนองานวิจัยระดับชาติหรือ
  นานาชาติ และการตอบรับตีพิมพ์บทความลงในวารสาร
  ที่ สกอ. รับรองเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่
ต้องการจบเพื่อรับ
ปริญญาในปี
การศึกษา 2554
ตุลาคม 2554
- นักศึกษาปริญญาเอกศึกษาดูงานต่างประเทศ
- สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2554
x
30 ตุลาคม 2554
- สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2554
x