หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาปริญญาเอกทุกท่าน

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2554
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554

เวลา
ลำดับกิจกรรม
08.00 - 09.00 น. - นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน ณ ห้อง ออดิทอเรียม อาคาร 19 ชั้น 19
09.00 - 12.00 น. - อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่
- แนะนำผู้บริหารและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทุกสาขา
- แนะนำมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. - นักศึกษาพบคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตร
  สำนักบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 9 ห้อง 901
- คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร
- รุ่นพี่กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอน
- เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
   - สำนักหอสมุดกลางและวิธีการใช้บริการ
   - ห้องสมุดมารวย
   - สำนักทะเบียนและวัดผล
- นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน