หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

กำหนดการศึกษาดูงานทางการบริหารการศึกษา
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ณ ประเทศเดนมาร์ก สวีเด็น ฟินแลนด์
วันที่ 16- 25  ตุลาคม  2554
16 ตุลาคม 2554  
22.00  น. - พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
17 ตุลาคม 2554 00.20 น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพ ฯ
06.35 น. - ถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์               ประเทศอังกฤษ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
              (เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
10.00 น. - เปลี่ยนเที่ยวบินสู่กรุงโคเปนเฮเก้น   ประเทศเดนมาร์ก
12.50 น. - ถึงกรุงโคเปนเฮเก้น   ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม
              ศิลปวัฒนธรรมของกรุงโคเปนเฮเก้น
18 ตุลาคม 2554   07.35 น. - เดินทางสู่เมือง Aalborg ประเทศเดนมาร์ก
              (โดยเครื่องบิน)
เช้า-บ่าย - สัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษา
              ที่ Aalborg University เรื่อง Problem Based Learning
Programme
Course providers: AAU PBL Academy
October 18, Fibigerstraede 11, room 3.
09.00: Welcome by head of the PBL Academy Management Board Thomas Ryberg
09.30: Why PBL-problem based and project based learning and definition of
           PBL-models and learning principles with Thomas Ryberg
10.30: PBL in practice and case studies by Associate Professor Lars Bo Henriksen
12.00: Lunch
13.00: Danish Educational System with Professor Palle Rasmussen
14.30: Staff development and Curriculum with Prarthana Coffin
16.00: End of the day
19 ตุลาคม 2554 เช้า        - สัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษา
              ที่ Aalborg University
Programme
Course providers: AAU PBL Academy
October 19, Friis Center.
09.00: Question session & issues not covered with Thomas Ryberg
10.00: PBL facilitation and Environments by Nikorn Rongbutsri
11.00: Thomas Ryberg - E-learning
12.00: Lunch
13.00: End of the day

บ่าย       - เดินทางกลับกรุงโคเปนเฮเก้น (โดยเครื่องบิน)
ค่ำ         - เดินทางไปกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (โดยเครื่องบิน)
20 ตุลาคม 2554 เช้า        - สัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษา
              ที่ Uppsala University  ณ กรุงสต็อกโฮล์ม
              ประเทศสวีเดน 
บ่าย       - สัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษา
              ที่ Uppsala University  
ค่ำ        - เดินทางสู่กรุงเฮลเซนกิ ประเทศฟินแลนด์ (โดยทางเรือ)
21 ตุลาคม 2554   เช้า        - สัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษา
               ที่ University of Helsinki
บ่าย       - ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมของกรุงเฮลซิงกิ
22 ตุลาคม 2554 เช้า        - เดินทางสู่เมืองปอร์โว ศึกษาภูมิประเทศและวัฒนธรรม
               เมืองปอร์โว ประเทศฟินแลนด์
บ่าย       - ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม(The Old Town)
23 ตุลาคม 2554 เช้า        - เดินทางสู่เมืองตูรกู อดีตเมืองหลวง
              ของประเทศฟินแลนด์
              ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมของเมืองตูรกู
บ่าย       - เดินทางสู่เมืองนานทาลี
              ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมของเมืองนานทาลี
24 ตุลาคม 2554 เช้า        - ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ในสถานศึกษาของประเทศฟินแลนด์
09.00: การจัดการศึกษาระดับอนุบาล
11.00: การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

บ่าย       - ศึกษาภูมิประเทศและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์
ค่ำ         - เดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
22.00 น. - เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
25 ตุลาคม 2554 15.15 น. - ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร