หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพ
ประวัติโดยสังเขป เรียงตามรายวิชาที่สอน
ชื่อ พล.ร.ต.หญิง ดร.สุภัทรา
นามสกุล เอื้อวงศ์
วุฒิการศึกษา ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 08 1563 4239
Email : sup_ur@hotmail.com
สอนวิชา : หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
   (Principles and Theories of Educational Administration)
รหัสวิชา 751 113 หน่วยกิต 3 (3-0-9)
วันที่สอน : เสาร์ (เช้า)
เวลาที่สอน : 9.00 - 12.00 น.
วันเดือนปีที่สอบ : 15 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้องสอน : 905ชื่อ รศ.ดร. สิริพันธุ์
นามสกุล สุวรรณมรรคา
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Education Psychology),
                 Michigan State University, USA
โทรศัพท์ 08 1648 6697
Email : x
สอนวิชา : ระเบียบวิธีและสถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา
   (Methodology and Advance Statistic for Educational Research)
รหัสวิชา 900 302 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
วันที่สอน : เสาร์ (บ่าย)
เวลาที่สอน : 13.30 - 16.30 น.
วันเดือนปีที่สอบ : 15 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้องสอน : 905


ชื่อ ดร. นันทกาญจน์
นามสกุล ชินประหัษฐ์
วุฒิการศึกษา x
โทรศัพท์ 08 9456 8121
Email : muna20@hotmail.com
สอนคู่กับ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคาชื่อ ดร.พยุงศักดิ์
นามสกุล จันทรสุรินทร์
วุฒิการศึกษา ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 08 9925 5222
Email : jantrasurin@yahoo.com
สอนวิชา : สัมมนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
   (Seminar in Educational Administration Leadership)
รหัสวิชา 900 402 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
วันที่สอน : อาทิตย์ (เช้า)
เวลาที่สอน : 9.00 - 12.00 น.
วันเดือนปีที่สอบ : 16 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้องสอน : 905
ชื่อ ดร. อุษณีย์
นามสกุล เจริญพิพัฒน์ผล
วุฒิการศึกษา x
โทรศัพท์ 08 1626 7810
Email : usanee@siam.edu
สอนคู่กับ ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์