หน้าแรก
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ดาวน์โหลด
ข่าวด่วน
ดูงานต่างประเทศ
Lecture751113
Lecture900302
Lecture900402
Lecture900301
Lecture900305
Lecture900304
Lecture900409
Lecture900303
Lecture900306
พิธีไหว้ครู
โพชฌงค์7
 
 

 

 

 

 

อานิสงส์การฟัง "โพชฌงคปริตร"
ทำให้ผู้ฟังหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โอมเพี้ยง!

   
  บทสวด "โพชฌงคปริตร" โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม