โครงสร้างการบริหารสำนักเรียน
เจ้าสำนักเรียน
ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์
หัวหน้าแผนก ฝ่ายศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์
คณะกรรมการบริหารการศึกษา
 
อาจารย์ใหญ่
สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพระอภิธรรม
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ผู้ช่้วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครอง
คณะกรรมการ
มูลนิธิพระอภิธรรม
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ศพอ.พช.
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ศพอ.พช.
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ครูสอนนักธรรม
ครูสอนบาลี
ครูสอนพระอภิธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
นวกภูมิวิชากระทู้
บาลีไวยากรณ์รูปที่ ๑
ระดับต้น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
นวกภูมิวิชาธรรม
บาลีไวยากรณ์รูปที่ ๒
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกตรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
นวกภูมิวิชาพุทธ
ประโยค ๑-๒ รูปที่ ๑
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกโท
หัวหน้างาน
หัวหน้าหมวดวิชา
นวกภูมิวิชาวินัย
ประโยค ๑-๒ รูปที่ ๒
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก
สวัสดิการ-ปฏิคม
ธรรมะ
นวกภูมิวิชาศาสนพิธี
ประโยค ป.ธ.๓ รูปที่ ๑
ระดับกลาง
ปกครอง
พระพุทธศาสนา-
    มารยาทไทย
นักธรรมชั้นตรี รูปที่ ๑
ประโยค ป.ธ.๓ รูปที่ ๒
ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกตรี
ทะเบียนและประเมินผล
นักธรรมชั้นตรี รูปที่ ๒
ประโยค ป.ธ.๔ รูปที่ ๑
ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกโท
การเงินและการบัญชี
ภาษาอังกฤษ
นักธรรมชั้นโท รูปที่ ๑
ประโยค ป.ธ.๔ รูปที่ ๒
ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก
ประชาสัมพันธ์
นาฏศิลป์-ดนตรีไทย
นักธรรมชั้นโท รูปที่ ๒
ประโยค ป.ธ.๕ รูปที่ ๑
ระดับสูง
กิจกรรม
ศิลปาชีพ
นักธรรมชั้นเอก รูปที่ ๑
ประโยค ป.ธ.๕ รูปที่ ๒
ชั้นมหาอาภิธรรมิกตรี
บริการการศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี
นักธรรมชั้นเอก รูปที่ ๒
ประโยค ป.ธ.๖ รูปที่ ๑
ชั้นมหาอาภิธรรมิกโท
สถานที่
ธรรมศึกษาชั้นโท
ว่าง
ประโยค ป.ธ.๖ รูปที่ ๒
ชั้นมหาอาภิธรรมิกเอก
พุทธศาสน์สัมพันธ์
ธรรมศึกษาชั้นเอก
ว่าง
ประโยค ป.ธ.๗ รูปที่ ๑
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โสตทัศนูปกรณ์
อาจารย์
ว่าง
ประโยค ป.ธ.๗ รูปที่ ๒
เจ้าหน้าที่จัดอาหาร(เสาร์)
บรรณารักษ์
ครูสอนพิเศษ
เลขานุการสำนักเรียนวัดพระเชตุพน
เจ้าหน้าที่จัดอาหาร(อา.)
เลขานุการ ศพอ.พช.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ว่าง
เจ้าหน้าที่ทำบัญชี-งบดุล
ว่าง
โปรดเลือกรายการ
สำนักเรียน
รายการ