สังฆกรรม สวดพระปาฏิโมกข์
      "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อ
ในเพราะอันตรายเห็นปานนี้

     ๑. พระราชาเสด็จมา
     ๒. โจรมาปล้น
     ๓. ไฟไหม้
     ๔. น้ำหลากมา
     ๕. คนมามาก
     ๖. ผีเข้าภิกษุ
     ๗. สัตว์ร้ายเข้ามา
     ๘. งูร้ายเลื้อยเข้ามา
     ๙. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต
     ๑๐. มีอันตรายแก่พรหมจรรย์
เมื่อไม่มีอันตราย ให้สวดโดยพิสดาร"
      "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่มีอันตราย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ
รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ".

เอกสารอ้างอิง
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๔
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑
ข้อที่ ๑๖๗ หน้าที่ ๑๘๒-๑๘๓

โปรดเลือกรายการ