วาระ สวดพระปาฏิโมกข์ ประจำปีพรรษา
     ปาฏิโมกข์ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่พระภิกษุพึงปฏิบัติ พูดง่ายๆ คือ
ศีลของพระภิกษุ มี ๒๒๗ ข้อ แบ่งเป็น ๘ หมวด คือ
     ๑. ปาราชิก มี ๔ สิกขาบท   
     ๒. สังฆาทิเสส มี ๑๓ สิกขาบท   
     ๓. อนิยต มี ๒ สิกขาบท   
     ๔. นิสสัคคิยปาจิตตีย์ มี ๓๐ สิกขาบท   
     ๕. ปาจิตตีย์ มี ๙๒ สิกขาบท   
     ๖. ปาฏิเทสนียะ มี ๔ สิกขาบท   
     ๗. เสขิยวัตร มี ๗๕ สิกขาบท   
     ๘. อธิกรณสมถะ มี ๗ สิกขาบท
     เพื่อมิให้ลืมเลือนข้อวัตรปฏิบัติ พระพุทธองค์จึงทรงมีพระบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ ประชุมกันทุกกึ่งเดือน เพื่อฟังพระปาฏิโมกข์  โดยมอบหมายให้ภิกษุผู้มีความทรง จำแม่นยำ สวดให้ภิกษุที่ร่วมประชุม ณ ที่นั้นฟัง โดยมีภิกษุผู้มีความแตกฉานเป็น ผู้ทบทวน หากมีการสวดผิดพลาดหรือติดขัด  ก็ทำการทักท้วงเพื่อให้สวดใหม่ให้ ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ
     วัดพระเชตุพน  มีภิกษุผู้ทรงจำพระปาฏิโมกข์ได้หลายรูป   เพื่อให้ผู้ทรงจำได้ ไม่ลืมเลือน   จึงจัดทำตารางวาระให้แต่ละรูป  ได้ขึ้นสวดเวียนกันไปแต่ละอุโบสถ หากพระภิกษุรูปใดสวดได้ใหม่ จะให้เริ่มสวดตั้งแต่อุโบสถแรกหลังเข้าพรรษา
     โดยตารางการสวดพระปาฏิโมกข์ของวัดพระเชตุพน จะจัดลำดับไว้ตลอดปีที่
จำพรรษาแต่ละปี เพื่อให้ผู้ที่ทรงจำได้รู้ลำดับของตนและเตรียมการฝึกซ้อมก่อน
ขึ้นสวดตามวาระของตน (คลิกเลือก พ.ศ. จากเมนููด้านขวามือ)


โปรดเลือกรายการ