โครงการฝึกอบรมพระธรรมกถึกรุ่นต่างๆ
ของสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
พระอมรสุธี กุฏิ น.18 โทร. 08 1403 6983, 02 222 0848
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 4
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 5
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 6
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 7
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 8
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 9
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 10
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 11
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 12
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 13
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 14
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 15
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 16
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 17
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 18
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 19
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 20
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 21
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 22
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 23
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 24
โครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 25
 
  หัวใจนักปราชญ์
(ุ=สุต ิ=จินฺต ุ=ปุจฺฉา ิ=ลิขิต)
  สุ ตั้งใจ    ฟังความ    ตามพินิจ
  จิ ตามติด คิดไป       ใช้เหตุผล
  ปุ สงสัย   ถามไว้      ใส่ใจตน
  ลิ กังวล   เขียนไว้     ใช้ใคร่ครวญ
  คิดใหม่ : ประพันธ์ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๑๖ น.
  ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ด้านขวามือ

ข่าวประชาสัมพันธ์