สถิติผู้มาทัศนศึกษาวัดพระเชตุพน พ.ศ.๒๕๕๐
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
วัน-เดือน-ปี / เวลา ชื่อหน่วยงานที่มาทัศนศึกษา จำนวนคน จำนวนวิทยากร
       
       
       
       
โปรดเลือกรายการ